پیدا





1585 box:

درخواست حذف اطلاعات

18مهر97 ساعت19:15 اومدی دنبالم تا باهم بریم خونه دوستت شام بادوستا دور هم باشیم ... تو راه بستنی زعفرونی یدیم و رسیدم و مشغول صوبت شدیم و شام کمک و گذاشتم... برای شام کنار هم نشسته بودیم "" غذا خوردیم و بازم دور هم بودیم و میگفتیم و میخندیدم و اسم فامیلی بازی کردیم و کلی خندیدیم از ته دل و شاد بودیم کلی بهم خوش گذشته بودیم دلم برای اینجور خنده های دور همی و مهمونی تنگ شده بود حس ممنونم عشق جان خعلی محبت کردی ک من ُ همراه خودت بردی "" خدایا شکرت بابت داشتن عشقم ""